Kom in actie

Op deze pagina vind je verschillende materialen om zelf mee aan de slag te gaan. 
Waar zou jij graag meer van willen weten?
Welk onderdeel spreekt je aan?
Info
Factsheet huiselijk en seksueel geweld
In deze factsheet lees je alles over huiselijk en seksueel geweld, inclusief de huidige cijfers (2018).
Meer informatie Download materiaal

In deze factsheet lees je alles over huiselijk en seksueel geweld, inclusief de huidige cijfers (2018).

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst naar de relatie tussen slachtoffer en pleger bijvoorbeeld (ex-)partner, gezins- en familieleden en (huis) vrienden en niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt. Ook grootouders en goede vrienden kunnen pleger en/of slachtoffer zijn. Huiselijk geweld kan fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn en kan in ernst en duur sterk variëren. 

Over

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

'We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.'

Tip

Voor meer informatie en verder lezen:
www.huiselijkgeweld.nl
www.movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld
www.meldcode.nl

Dit materiaal is van:

Info
Peiling over geweld onder christenen in NL
Uit deze peiling blijkt dat bijna driekwart (73%) van de vrouwelijke respondenten...
Meer informatie Download materiaal

Uit deze peiling blijkt dat bijna driekwart (73%) van de vrouwelijke respondenten uit christelijk Nederland in haar leven te maken heeft gehad met minimaal 1 vorm van geweld. Met name psychisch geweld komt veel voor.

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Plan van aanpak jeugdwerk
Een uitgebreid document over het plan van aanpak voor veilig jeugdwerk in jouw kerk.
Meer informatie Download materiaal

Uitgebreid document over het plan van aanpak voor veilig jeugdwerk. Veilig jeugdwerk opzetten aan de hand van drie onderdelen: inventarisatie, uitwerking en evaluatie.

Over

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.

Tip

De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op met meldpuntmisbruik.nl, ook als je liever anoniem blijft.

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Checklist 'Hoe herken je een fout vriendje?'
Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen?
Meer informatie Download materiaal

Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen? Check het lijstje ‘fout vriendje’. Zeer geschikt om te gebruiken op een tieneravond of thema-avond voor tieners.

Onder de naam Beware of loverboys onderneemt de organisatie Het Scharlaken Koord activiteiten om jonge meiden te waarschuwen voor foute vriendjes. Zo ontwikkelden, o.a. een korte checklist die helpt een (mogelijke) ’loverboy’ te ontmaskeren..

Over

Het Scharlaken Koord doet straatwerk onder prostituees, biedt hulpverlening aan prostituees en slachtoffers van loverboys en doet aan preventie, o.a. via weerbaarheidstrainingen voor meiden.

Tip

Wil je meer weten of Beware of loverboys, kijk dan op hun site: http://www.preventiescharlakenkoord.nl/beware-of-loverboys/home

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Checklist 'Hoe herken je een Loverboy?'
Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen?
Meer informatie Download materiaal

Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen? Deze flyer over loverboys ontwikkeld door ‘Het Scharlaken Koord’ informeert tieners over het fenomeen loverboys. Het materiaal is geschikt om te gebruiken op een tieneravond of thema-avond voor tieners.

Over

Onder de naam Beware of loverboys onderneemt de organisatie Het Scharlaken Koord activiteiten om jonge meiden te waarschuwen voor loverboys. Zo ontwikkelden, o.a. een korte checklist die helpt een (mogelijke) ’loverboy’ te ontmaskeren. Het Scharlaken Koord doet straatwerk onder prostituees, biedt hulpverlening aan prostituees en slachtoffers van loverboys en doet aan preventie, o.a. via weerbaarheidstrainingen voor meiden.

Tip

Wil je meer weten of Beware of loverboys, kijk dan op de site: http://www.preventiescharlakenkoord.nl/beware-of-loverboys/home

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Kidsclub werkmap thema veiligheid
Een uitgebreide werkmap om over het thema veiligheid te praten met kinderen.
Meer informatie Download materiaal

Uitgebreide werkmap om over het thema veiligheid te praten met kinderen. Aan de hand van diverse Bijbelteksten worden de kinderen uitgedaagd om op verschillende manieren over dit thema na te denken.

Over

Dit materiaal is ontwikkeld door Meldpunt Misbruik.

Tip

Meer informatie over hoe een veilige gemeente te worden? Bekijk
www.eenveiligekerk.nl

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Kinderdienst verhaal 'Verstrikt'
Een laagdrempelig en mooi verhaal om met kinderen te praten over veiligheid.
Meer informatie Download materiaal

Mooi verhaal voor kinderen over een lieveheersbeestje en de ontmoeting met een spin. Naast het verhaal bevat dit document gespreksvragen waarmee er samen met de kinderen nagedacht kan worden over veiligheid.

Over

De Stichting VPSG biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld,
godsdienst en zingeving. We bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en
mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.

Tip

Meer informatie over hoe een veilige gemeente te worden? Bekijk
www.eenveiligekerk.nl

Dit materiaal is van:

Info
Protocollen seksueel geweld per denominatie
Bekijk hier een overzicht van de protocollen rondom seksueel geweld op denominatie.
Meer informatie Download materiaal

Bekijk hier een overzicht van de protocollen rondom seksueel geweld op denominatie.

Dit materiaal is van:

Info
Informatie Scharlaken Koord
Meer info over Scharlaken Koord, een onafhankelijke christelijke organisatie die hulpverlening biedt.
Meer informatie Download materiaal

Vind hier meer informatie over Scharlaken Koord, een onafhankelijke christelijke organisatie die hulpverlening biedt. Scan de barcode?!

We zijn er voor jou...
- als je vragen hebt of advies wilt bij praktische zaken
- als je wilt stoppen met prostitutie en van alles moet regelen
- als je graag je verhaal kwijt wilt
- als jij (of iemand die je kent) met mensenhandel te maken hebt

Over

Scharlaken Koord is een onafhankelijke christelijke organisatie die hulpverlening biedt aan vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn of zijn geweest. Onze maatschappelijk werkers bieden onder andere ondersteuning bij praktische en financiële zaken en geven persoonlijke begeleiding. Onze hulp is gratis en we gaan zorgvuldig om met je privacy.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode predikanten vGKN
Morele richtlijn voor vGKN predikanten en andere kerkelijke werkers.
Meer informatie Download materiaal

Morele richtlijn voor vGKN predikanten en andere kerkelijke werkers.

Voor deze gedragscode voor predikanten in de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de commissie kerkorde dankbaar - en met toestemming - gebruik gemaakt van de gedragscode voor predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, die mede gebaseerd is op het werk van Prof. Dr A.L.Th. de Bruijne te Kampen.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode predikanten NGK
Morele richtlijn voor NGK predikanten en andere kerkelijke werkers.
Meer informatie Download materiaal

Morele richtlijn voor NGK predikanten en andere kerkelijke werkers.

Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Hij is geschreven met het oog op werkers binnen de Nederlands Gereformeerde kerken. Deze kerkelijk werkers zijn allen die door hun functie of dienst een bijzondere verantwoordelijkheid in de gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten, zowel de traditionele ambtsdragers, als ook andere werkers in de kerken, professioneel of vrijwillig, zoals de leiding van jeugdclubs en -verenigingen, vrijwilligers in pastoraat en diakonaat, kosters, musici, oppaskrachten enz.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Schriften leren over de omgang met elkaar. De apostel Paulus schrijft daarover: “Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.” (Ef. 5,1-2) Hiermee wordt aan het omgaan met elkaar richting gegeven. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Beroepscode predikanten GKV
Morele richtlijn voor GKV predikanten en andere kerkelijke werkers.
Meer informatie Download materiaal

Morele richtlijn voor GKV predikanten en andere kerkelijke werkers.

Er zijn vele werkers in de kerk: ouderlingen, diakenen, kringleiders, jeugdleiders enz. Voor allen gelden de morele richtlijnen uit de Heilige Schrift. Voorzover werkers in de kerk van hun werk hun beróep maken, wettigt dit een aparte beroepscode. Vanwege de diverse unieke facetten van het predikantschap in onderscheid van andere beroepskrachten (zoals een kerkelijk werker of een koster), is gekozen voor een speciaal op het werk van de predikant gerichte code.

Over

Deze beroepscode is ² met gebruikmaking van een eerdere versie uit 2002 ; opgesteld op verzoek van de Vereniging van predikanten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit verzoek is later ondersteund door de Generale Synode in Zwolle;Zuid 2008, die haar deputaten Dienst en Recht opdracht gaf mee te werken aan de totstandkoming van een beroepscode voor predikanten.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode predikanten CGK
Morele richtlijn voor CGK predikanten en andere kerkelijke werkers.
Meer informatie Download materiaal

Morele richtlijn voor CGK predikanten en andere kerkelijke werkers.

Dit is een gedragscode voor predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland als bijlage van het rapport van de Commissie misbruik in pastorale en/of gezagsrelaties, ingesteld door de Generale Synode 1998 der Christelijke Gereformeerde Kerken. De Synode besloot de commissie op te dragen “een gedragscode op te stellen voor ambtsdragers ter voorkoming van misbruik van en in pastorale en/of kerkelijke gezagsrelaties”. 

Dankbaar heeft de commissie gebruik gemaakt van het werk van drs. A.L.Th. de Bruijne te Kampen, die zich reeds enkele jaren met deze materie heeft bezig gehouden en met wiens toestemming een door hem vervaardigde gedragscode kon worden aangepast aan de situatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode Pastoraat RKK
Heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K. Kerk...
Meer informatie Download materiaal

De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K. Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.

Met deze Gedragscode Pastoraat willen wij als diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap bevorderen. ‘Sociale veiligheid’ omvat veel meer dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om het respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden in dezen. Een minimale voorwaarde daarvoor is dat in ieder geval geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. 

De Gedragscode Pastoraat bevat geen opvattingen over de inhoud van het werk van pastoraal werkenden. De Gedragscode Pastoraat verwijst ook niet naar een specifiek ambt, een functie of de inhoud daarvan, noch naar de noodzakelijke spiritualiteit die eigen is aan clerici en anderen die binnen de Kerk werkzaam zijn, doch regelt het feitelijke gedrag in het relationele verkeer binnen het pastoraat en daarmee rechtstreeks verband houdende werkvelden. De Gedragscode Pastoraat is gericht op het bevorderen en waarborgen van de sociale veiligheid binnen de Kerk, en op de daarvoor intrinsiek benodigde werkhouding en het noodzakelijke groepsethos van de betrokkenen.

Over 

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. 

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Factsheet online seksuele intimidatie
Sexting, grooming, banga-lijsten... Nieuwe woorden voor een nieuw probleem: online seksuele...
Meer informatie Download materiaal

Banga-lijsten of het verspreiden van seksfoto’s of filmpjes… Met het wijdverbreide gebruik van social media krijgen we helaas ook steeds vaker te maken met seksuele online intimidatie.

Wat bedoelen we met online seksuele intimidatie? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers en hoe kun je (als slachtoffer, als vriend/in, als professional in de zorg, als politie of in het onderwijs) het beste handelen? Deze factsheet geeft cijfers en achtergronden over online seksuele intimidatie.

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Factsheet cijfers over seksueel geweld NL
In een oogopslag zien hoeveel mensen jaarlijks slachtoffer zijn van seksueel geweld?
Meer informatie Download materiaal

In deze factsheet staan diverse feiten, onderzoeken en initiatieven over gendergerelateerd geweld op een rij.

Wist je bijvoorbeeld dat de meeste daders uit de familie- of vriendenkring komen? Open de factsheet om in een oogopslag meer te weten te komen. 

Over

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
De kerk, een veilige plaats?!
Wat houdt een veilige kerk in voor mensen die te maken hebben (gehad) met misbruik?
Meer informatie Download materiaal

Een overzichtelijke afbeelding van wat een veilige kerk inhoudt voor mensen die te maken hebben (gehad) met misbruik.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd even vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relatie komt misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel. Door een blik of een opmerking die jouw grens over gaat, of door een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Uitleg ernst vrouwenbesnijdenis
Uitleg over de ernst van vrouwenbesnijdenis. Let op: dit document is Engelstalig.
Meer informatie Download materiaal

Uitleg over de ernst van vrouwenbesnijdenis. Let op: dit document is Engelstalig.

Vrouwelijke genitale verminking/besnijdenis beschrijft de handeling van het inknippen, verminken of verwijderen van sommige of alle uitwendige delen van de vrouwelijke voortplantingsorganen. Naar schatting hebben wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen dit ondergaan en worden er elk jaar nog eens 3 miljoen meisjes 'ingeknipt'.

Over

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Rapportage 'Geweld tegen vrouwen in beeld'
Krijg inzicht in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen.
Meer informatie Download materiaal

Een peiling van Tear om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Lees het volledige rapport hier.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat er weinig cijfers bekend waren over de omvang en ernst van geweld tegen vrouwen in Europa. De afgelopen jaren is daar verandering in gekomen en is aantoonbaar geworden dat geweld tegen vrouwen en meisjes een ernstig probleem van significante omvang is in Europa, dit geldt ook voor Nederland. Diverse onderzoeken 1 van onder meer Atria, Movisie en Rutgers bevestigen dit.

Tear werkt internationaal al vele jaren met partners en lokale kerken in zuidelijke landen om de stilte rondom geweld tegen vrouwen te doorbreken, ondersteuning te bieden aan slachtoffers en te werken aan preventie van geweld. Maar Tear wil niet voorbij gaan aan de realiteit van geweld tegen vrouwen in Nederland. Onder de noemer Resister voert Tear campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen. In het kader van deze campagne heeft Tear een peiling uitgezet onder haar achterban en breder onder christelijk Nederland, om inzichtelijk te krijgen met wat voor een geweldsituaties men in aanraking komt en wat mensen doen in dergelijke situaties. Tevens wil Tear weten of en welke rol men voor de kerk ziet weggelegd als het gaat om preventie van en reageren op geweldsituaties. Deze peiling ambieert geen wetenschappelijk onderzoek te zijn naar de hoeveelheid en mate van geweld onder christelijke vrouwen in Nederland. Wel geeft de peiling een beeld van de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld die vrouwen en mannen in christelijk Nederland ervaren – zowel persoonlijk als in hun omgeving. Reacties hierop zijn in kaart gebracht en zienswijzen over de rol van de kerk in preventie van geweld en ondersteuning in geweldsituaties zijn boven tafel gehaald. De resultaten van deze peiling leest u in dit rapport.

Over 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Buro Belief - In het kort… is Buro Belief gespecialiseerd in het doen van Bijbels onderzoek, ook wel exegese genoemd.

De Bijbel is Gods Woord en bevat ongelooflijk goed nieuws dat ontzettend relevant is voor ons leven vandaag de dag. Buro Belief spreekt daarom graag vanuit de Bijbel in kerkdiensten of op conferenties. 

Daarnaast kun je bij Buro Belief terecht voor individuele begeleiding als het gaat om het leren maken van exegeses en inhoudelijk goede preken. Tenslotte verzorgt Buro Belief trainingen op het gebied van geloofszaken. 

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Samenvatting peiling onder christelijk NL
Samenvatting van de peiling van Resister in 2017: Geweld tegen vrouwen in beeld.
Meer informatie Download materiaal

Samenvatting van de peiling van Resister in 2017: Geweld tegen vrouwen in beeld.

Tear werkt al jarenlang aan de aanpak van geweld tegen vrouwen in het buitenland. Cijfers over geweld tegen vrouwen in Nederland zijn voor de ontwikkelingsorganisatie aanleiding om er ook in Nederland aandacht aan besteden. In 2017 startte Tear daarom de campagne Resister, om de stilte rondom geweld tegen vrouwen te doorbreken en te zoeken naar manieren om geweld te stoppen. 

In mei 2017 zet Tear een peiling uit om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Zowel persoonlijk als in hun omgeving. Daarnaast wil de organisatie in kaart brengen welke rol mensen voor de kerk zien weggelegd als het gaat om preventie en aanpak van geweld: wat doen kerken al en wat kan beter?

Over

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Artikel 'Vertellen dat je misbruikt bent'
Lees hier over het vertellen van misbruik en hoe een steunende reactie van levensbelang is.
Meer informatie Download materiaal

Lees hier over het vertellen van misbruik en hoe een steunende reactie van levensbelang is.

Seksueel misbruik heeft een verwoestend effect op je leven. Maar als je uiteindelijk de moed vindt je verhaal te vertellen, is het een klap in je gezicht als je vertrouwenspersoon je niet gelooft of negatief reageert. Zoiets kan leiden tot extra gezondheidsproblemen, ontdekte de gezondheidspsycholoog Anne-Marie Bezemer (52). Toch is praten over je ervaringen de enige manier om een begin te maken met het verwerken van je trauma’s: “Pas als je over het misbruik vertelt en steun van buiten krijgt, open je de weg naar herstel.” Anne-Marie Bezemer ondervroeg 134 in hun jeugd misbruikte vrouwen (nagenoeg geen mannen wilden meewerken) over de gevolgen die het had toen zij hun zwijgen verbraken.

Over

Stichting Rachamiem - Het hebreeuwse woord rachamiem wordt in de bijbel gebruikt om uitdrukking te geven aan Gods ontferming, aan zijn barmhartigheid en medelijden met de mens. Rachamiem komt van het woord rèchem, dat moederschoot betekent. Nergens is er een betere zorg en meer bescherming voor het ongeboren leven in de moederschoot. De diepere betekenis van rachamiem ligt in het verlengde daarvan: nergens is er betere zorg en meer bescherming voor de mens dan bij God. Het team van Stichting Rachamiem wil vanuit die ontferming ambulante, psychopastorale zorg verlenen aan medechristenen met geestelijke, psychische of psychosomatische problemen, ongeacht welke kerkelijke achtergrond ze hebben.

EO EVA - Eva is in Nederland het grootste christelijke magazine voor vrouwen. Iedere maand biedt Eva bijzondere en inspirerende artikelen over allerlei onderwerpen die vrouwen bezighouden. Herkenbare geloofs- en levensvragen, maar ook rubrieken over mode, verzorging, koken, natuur en uitgaan.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Informatiepakket Footsteps
Informatiepakket over wat gendergerelateerd geweld is. Let op: dit rapport is Engelstalig.
Meer informatie Download materiaal

Informatiepakket over wat gendergerelateerd geweld is. Let op: dit rapport is Engelstalig.

Dit is het derde en laatste deel van de Footsteps-serie op basis van het bijbelse idee van het jubileum. In het Oude Testament was het jubileumjaar bedoeld voor het herstel van de relaties van de Israëlieten met God, elkaar en het land. In deze editie kijken we naar een onderwerp van herstel, rechtvaardigheid en genezing die dringend nodig zijn op het gebied van: seksueel en gendergerelateerd geweld. Dit is een van de meest schadelijke en wijdverspreide problemen waarmee de wereld van vandaag geconfronteerd wordt.

Over

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Factsheet huwelijksdwang
Factsheet over huwelijksdwang in Nederland door Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Meer informatie Download materiaal

Factsheet over huwelijksdwang in Nederland door Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot een huwelijk, door ouders, familie of gemeenschap. Het is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft (hebben) over de sluiting van de huwelijkse verbintenis en daarmee niet instemt (instemmen). Onder deze situatie wordt mede begrepen: het wel meewerken aan de formele (wettelijke) huwelijkshandelingen, doch onder lichamelijke of geestelijke bedreiging.1 Het kernbegrip binnen huwelijksdwang is ‘dwang’. Dwang kan in de vorm van sociale druk, psychische druk, intimatie, dreiging, fysiek geweld, isolatie of dreiging met achterlating in het buitenland plaatsvinden. Er is dus sprake van een glijdende schaal van zachte dwang, in de vorm van sociale en psychische druk, tot onder dreiging van fysiek en/of psychisch geweld dochter of zoon dwingen met een door de ouders of andere familieleden uitgezochte partner te trouwen. Of te trouwen vóór een bepaalde leeftijd. Als dwang de vorm aanneemt van – dreiging met – lichamelijk geweld, dan wordt het aangemerkt als strafbaar gedrag (huiselijk geweld of eergerelateerd geweld), dat via het strafrecht (en hulpverlening) aangepakt kan worden (zie punt 6: Nederlands beleid tegen huwelijksdwang).

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.

In 2015 voerde het kennisplatform een project uit om gemeenten en sociale wijkteams te ondersteunen en adviseren bij preventie, signalering en aanpak van schadelijke traditionele praktijken, waaronder huwelijksdwang. Deze factsheet is een van de resultaten van het project. Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Slachtoffer geweld, verblijfsvergunning?
Deze publicatie is speciaal voor hen die een verblijfsvergunning willen aanvragen...
Meer informatie Download materiaal

Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.

In deze publicatie leest u:
• aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.
• hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
• hoe u een uitkering kunt aanvragen voor de periode dat u in de (vrouwen)opvang verblijft.
• hoe en waar u een identiteitsdocument kunt aanvragen.

Over 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Quickscan 'De mantel der liefde'
Een quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.
Meer informatie Download materiaal

Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.

Waarom een onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gemeenschappen? Aanleiding hiervoor zijn signalen en vragen die MOVISIE afgelopen jaren binnen kreeg van hulpverleningsinstanties en onderwijsinstellingen. Hulpverleners van niet-identiteitsgebonden instellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Jeugdzorg vroegen tijdens trainingen regelmatig hoe zij rekening konden houden met de culturele achtergrond en religieuze opvattingen van cliënten uit orthodox-protestantse gemeenschappen. Zij signaleerden bepaalde overeenkomsten tussen de situatie van cliënten met een orthodox-protestantse achtergrond en traditionele cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Deze groepen ervaren volgens hen vergelijkbare knelpunten zoals een hoge drempel om hulp te vragen en geslotenheid van de gemeenschappen. Aangezien MOVISIE zich in haar activiteiten om huiselijk en seksueel geweld te bestrijden tot dan toe niet expliciet had gericht op orthodox-protestantse gemeenschappen en er ook nauwelijks andere instanties onderzoek op dit terrein hebben gedaan, konden we de vragen van hulpverleners niet concreet beantwoorden. Om voortaan een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen, voerde MOVISIE dit verkennende onderzoek uit.

Over 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Ouderenmishandeling in Nederland
Inzicht in kennis over omvang en achtergrond slachtoffers van ouderenmishandeling.
Meer informatie Download materiaal

Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.

Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk is. Op basis van een enquête uit 1996 zijn er jaarlijks naar schatting 200.000 slachtoffers van ouderenmishandeling. Aangezien die enquête twintig jaar oud is, is er grote behoefte aan inzicht in de huidige aard, omvang en oorzaken van ouderenmishandeling. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de huidige kennis bijeengebracht. Dat is gedaan met actuele gegevens uit kwalitatief onderzoek, uit enquêtes onder ouderen en onder professionals en vrijwilligers en uit registraties. Deze bundel toont tevens de hiaten in de kennis over ouderenmishandeling, die onderwerp kunnen zijn voor vervolgonderzoek dat de staatssecretaris wil laten uitvoeren.

Over 

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Sociaal en cultureel planbureau - Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:

a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;
c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

Het SCP verricht deze taken in het bijzonder bij problemen die het beleid van meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het SCP te voeren beleid. Over de hoofdzaken hiervan heeft hij/zij overleg met de minister van Algemene Zaken; van Veiligheid en Justitie; van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; van Financiën; van Infrastructuur en Milieu; van Economische Zaken; en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
In-, door- en uitstroom vrouwenopvang
In deze brochure leest u meer over de monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang...
Meer informatie Download materiaal

In deze brochure leest u meer over de monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang en de eerste landelijke resultaten.

‘Hoeveel cliënten helpt de vrouwenopvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties?’ ‘Hoe lang duurt de hulpverlening?’ ’Is dat nu lang of kort?’ en ‘Hoeveel cliënten komen uit een andere gemeente?’ Dit zijn enkele vragen die ketenpartners en media regelmatig stellen als ze met de vrouwenopvang te maken krijgen. Het zijn vragen naar meer inzicht in de bijdrage van de vrouwenopvang aan de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Tot nu toe was het niet mogelijk om op al die vragen een samenhangend antwoord te geven. De monitor in- door en uitstroom vrouwenopvang brengt daarin verandering. De deelnemers aan de monitor zien op een eigen website de in- door en uitstroomgegevens van hun instelling. Het gaat in het bijzonder om de cliënten in de residentiële opvang. De Federatie Opvang maakt een landelijke rapportage van een deel van deze gegevens. 

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Regioaanpak veilig Thuis - Huiselijk geweld zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en plegers. Dat is het doel van RegioAanpak Veilig Thuis. Een initiatief van de VNG, Federatie Opvang en het ministerie van VWS.

Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van geweld in huiselijke kring. Dat betreft preventie, opvang, herstel en nazorg. Gemeenten worden daarvoor volledig verantwoordelijk vanaf 2015. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten. Een regioaanpak zorgt ervoor dat essentiële onderdelen stevig worden verankerd in alle gemeenten.

Deze website is bestemd voor gemeentelijk beleidsadviseurs, gemeentebestuurders en professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de aanpak van geweld in huiselijke kring. U vindt hier achtergrondinformatie en materiaal om u te ondersteunen bij uw aanpak.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Strategisch engagement voor gendergelijkheid
Dit strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 vormt een nieuwe fase van onze...
Meer informatie Download materiaal

Dit strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 vormt een nieuwe fase van onze inspanningen ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, waarbij nog steeds nadruk wordt gelegd op prioritaire actiegebieden die bijzonder relevant zijn.

In het engagement worden meer dan dertig belangrijke maatregelen aangemerkt die op vijf prioritaire gebieden ten uitvoer moeten worden gelegd, evenals termijnen en indicatoren hiervoor. Daarnaast wordt nadruk gelegd op de noodzaak om een gendergelijkheidsperspectief op te nemen

in alle beleidsmaatregelen van de EU, evenals in EU-financieringsprogramma‘s. Dit zal mijn strategie zijn om te waarborgen dat
gendergelijkheid in de EU wordt bevorderd door middel van concrete maatregelen en doeltreffende stappen.

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Onderzoek Effectief preventief
Een onderzoek en rapport over het voorkomen van seksueel geweld in het onderwijs.
Meer informatie Download materiaal

Rapport over het voorkomen van seksueel geweld door seksuele en relationele vorming in het onderwijs.

Eén op de drie meisjes en één op de vijf jongens maakt voor de achttiende verjaardag een vorm van strafbaar seksueel geweld mee.

1. Naar schatting worden jaarlijks tweeënzestigduizend kinderen in Nederland slachtoffer van strafbaar seksueel geweld.

2. Dergelijke aantallen laten zien hoe belangrijk het is seksueel geweld te voorkomen. De meest toegepaste maatregel hiertoe is seksuele en relationele vorming in het onderwijs (§1.3). Het doel hiervan is het voorkomen van nieuwe slachtoffers en plegers van seksueel geweld. Of dit doel bereikt wordt is niet altijd even duidelijk: van weinig preventieve interventies die binnen het onderwijs gebruikt worden die (onder meer) seksueel geweld beogen te voorkomen is bekend of zij effectief zijn, dus of zij daadwerkelijk het aantal incidenten van seksueel geweld verminderen (Hoofdstuk 4).

Dit rapport gaat over de effectiviteit van interventies binnen het onderwijs ter voorkoming van seksueel geweld. Indien alle kinderen en jongeren op school toegang hebben tot effectieve interventies, zouden jaarlijks minder kinderen en jongeren voor het eerst slachtoffer worden en/of zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Hoe weten we hoe goed een interventie is? Welke interventies kunnen effectief zijn? Wat doen scholen aan het voorkomen van seksueel geweld? Wat moeten en kunnen zij doen? En hoe kan de overheid hen hierbij helpen?

Over 

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

De Nationaal Rapporteur rapporteert aan de regering over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De rapportages en publicaties zijn openbaar en beschikbaar op de website. De organisatie neemt geen klachten in behandeling en spoort ook geen kinderen op.

Tip
 

Dit materiaal is van:

Info
Onderzoek Prostitutie & Bodily Integrity
Is er bodily integrity te vinden binnen de prostitutie? Zijn er verschillen tussen mannen en...
Meer informatie Download materiaal

In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht of er bodily integrity te vinden is binnen de prostitutie en of er verschillen zijn in bodily integrity tussen mannen en vrouwen en tussen illegale en legale prostitutie.

Er wordt geprobeerd de onderzoeksvraag te beantwoorden met informatie uit wetenschappelijke literatuur en er wordt een uiteenzetting gegeven, zodat lezers een eigen mening kunnen vormen over bodily integrity binnen de prostitutie. Bodily integrity wordt gedefinieerd als zeggenschap en agency over het eigen lichaam. In veel onderzoeken wordt beweerd dat er geen bodily integrity te vinden is in de prostitutie. Individuele identiteit, macht, sociale positie en integriteit van een prostituee worden bedreigd als het lichaam als winstgevend object gebruikt wordt, zelfs als dit met toestemming van de prostituee is. Anderen beweren juist dat het weigeren van individuele, lichamelijke vrijheid de bodily integrity, macht en agency beperkt.

Over 

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip
 

Dit materiaal is van:

Info
Kennisagenda Gender en Gezondheid
Een overzicht van de kennislacunes op het gebied van gender en gezondheid wat als basis dient...
Meer informatie Download materiaal

De kennisagenda Gender en Gezondheid biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van gender en gezondheid en dient als basis voor nieuwe programmering waaronder een toekomstig Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid.

Deze agenda is tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal experts in het zorgveld, de Werkgroep Onderzoek van de Alliantie Gender & Gezondheid, met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Emancipatie. Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van verspilling en zorgkosten.

Gedeeld uitgangspunt in onze gezondheidszorg is dat kwaliteit van zorg voor iedereen zou moeten gelden, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, sociaaleconomische situatie en culturele achtergrond. Het huidige streven naar het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen is een direct gevolg van dit uitgangspunt.

Over 

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de gehele kennisketen van fundamenteel onderzoek tot implementatie. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleren en financieren wij ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventie, zorg en gezondheid. Het brede werkterrein van de gehele kennisketen maakt ZonMw uniek als organisatie.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Tienerzwangerschap, in één klap volwassen
In dit kwalitatieve onderzoek naar tienerzwangerschap gaat het om het perspectief van meiden zelf.
Meer informatie Download materiaal

In dit kwalitatieve onderzoek naar tienerzwangerschap gaat het om het perspectief van meiden zelf. Hun levensverhalen staan centraal.

Interviews met 46 meiden die voor hun 20ste zwanger raakten, boden inzicht in wat er aan de zwangerschap vooraf ging, hoe ze de zwangerschap beleefden, de keuze maakten voor afbreken of uitdragen van de zwangerschap en hoe hun leven na het afbreken of uitdragen van de zwangerschap verder ging. Specifiek doel van dit onderzoek was om scenario ́s in kaart te brengen,  ́routes ́ die voorafgaan aan tienerzwangerschap, om hier met preventie beter op aan te kunnen sluiten. Daarnaast levert dit onderzoek nieuwe inzichten over de belemmeringen en ondersteuning die meiden ervaren bij verwerking van een abortus of het herinrichten van hun leven als jonge moeder.

Over

Rutgers kenniscentrum seksualiteit: Mensen zijn vrij om seksuele en reproductieve keuzes te maken, met respect voor de rechten van anderen, in een samenleving die ze daarin ondersteunt. Rutgers geeft voorlichting en verbetert de toegang tot informatie en zorg en versterkt professionals, organisaties en samenlevingen. Rutgers verbindt onderzoek, implementatie en pleitbezorging.

Fiom wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken die past bij haar leven, bij haar waarden en toekomst. Fiom wil iedereen de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Fiom streeft ernaar om op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen als specialist en ambassadeur van meerwaarde te zijn voor iedereen die met deze thema’s te maken krijgt.

Tip
 

Dit materiaal is van:

Info
Intergenerationeel geweld Nederland en EU
Onderzoek van Atria naar wat werkt op het gebied van preventie van intergenerationeel geweld in...
Meer informatie Download materiaal

Onderzoek van Atria naar wat werkt op het gebied van preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en Europa.

In het onderhavige onderzoek is beoogd de verbinding te leggen tussen de preventie van geweld in gezinnen en emancipatie van vrouwen en mannen. Op die manier hopen we relevante inzichten in de samenhang aan te kunnen reiken. Het onderzoek is nadrukkelijk een verkenning van de mogelijkheden tot preventie van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen, waarbij aandacht is voor de emancipatie van de gezinsleden. We hebben hiervoor verschillende bestaande preventieprojecten of praktijken geselecteerd in Nederland en Europa die op het eerste oog in hun aanpak aandacht hebben voor zowel het voorkomen van geweld in de privésfeer als aandacht voor genderverschillen met de nadruk op het versterken van de weerbaarheid van vrouwen en meisjes en het versterken van de zorgattitudes van mannen en jongens.

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich
in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en
culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Vrouwen die bereid zijn terug te vechten
Onderzoek 'Blijf van m’n Lijf Amsterdam en de politisering van huiselijk geweld in Nederland in...
Meer informatie Download materiaal

Onderzoek 'Blijf van m’n Lijf Amsterdam en de politisering van huiselijk geweld in Nederland in de periode 1974-1990.

Het is zeer opvallend dat er een grote stilte te signaleren is rond het thema ‘huiselijk geweld’ als historisch onderzoeksonderwerp. Des te meer omdat het gedurende de tweede golf feminisme één van de onderwerpen was waarover werd gepoogd de stilte te doorbreken. In deze scriptie is de volgende vraagstelling onderzocht: Hoe is de politisering van huiselijk geweld in Nederland in de periode 1974-1990 te verklaren aan de hand van de oprichting Blijf van m’n Lijf
Amsterdam?

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal is van:

Info
Overzicht: Melding maken bij geweld
Schematische overzicht van wat je stapsgewijs moet doen als je een melding wilt maken.
Meer informatie Download materiaal

Download het schematische overzicht van wat je stapsgewijs moet doen al wil je een melding maken.

En dan gebeurt het toch… Wat doe je als je bijstander bent of slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld? We laten je graag zien welke stappen je kunt nemen.

Over

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tip

Anoniem melden: u kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.
Informeer bij Huiselijk Geweld Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Dit materiaal is van:

Info
Wat te doen bij verkrachting
Lees hier wat te doen bij verkrachting. Let op: dit document is Engelstalig.
Meer informatie Download materiaal

Lees hier wat te doen bij verkrachting. Let op: dit document is Engelstalig.

Verkracht worden of seksueel worden aangerand, is een enorm traumatische ervaring. Hieronder is wat advies over wat te doen in de nasleep van een dergelijke aanval. Veel landen zullen specifieke organisaties hebben, doorverwijzing
centra of hulplijnen die door het proces overlevenden kunnen ondersteunen.

Over

Deze stappenkaart is ontwikkeld door Tearfund UK. 

Tearfund UK is a Christian charity, called to follow Jesus wherever the need is greatest around the world. 

'We help communities overcome the worst effects of poverty and disasters – we believe that the same people who face these issues, also have the best idea as to how they can overcome them.' 

Tearfund works alongside local churches and other locally-based organisations in over 50 countries to help people realise their plans for a better future. In 50 years we've seen millions of lives restored and we won’t stop until poverty stops. Together there's more we can do.

Tip

Bekijk ook de vertaalde bijbelstudies ontwikkeld door Tearfund UK over het thema seksueel geweld n.a.v. het verhaal van Tamar. https://resister.tear.nl/bijbelstudie-wat-leert-het-verhaal-van-tamar-o…
 

Dit materiaal is van:

Info
'(On)mogelijkheid van vergeving'
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving...
Meer informatie Download materiaal

Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties.

Geweld in het gezin is anno 2016 nog steeds een ernstig en veelvoorkomend probleem. Geweld kan van generatie op generatie worden overgedragen. Hoe kan dit worden voorkomen, welke preventiepraktijken zijn veelbelovend in het terugdringen van geweld in gezinnen en wat kunnen we leren van praktijken in het buitenland? Dat waren de belangrijkste vragen van dit verkennende onderzoek naar veelbelovende preventiepraktijken in Nederland en Europa. We hebben preventieprojecten op verschillende niveaus onderzocht: primaire (voorkomen in het algemeen), secundaire (activiteiten gericht op risicogroepen) en tertiaire preventie (voorkomen van herhaling). We hebben dit vertaald naar drie domeinen, namelijk het gezin, jongeren en gemeenschap. Om effectief te kunnen zijn, dient een project of interventie beschermende factoren te vergroten en risicofactoren te verminderen op individueel niveau, micro en mesoniveau. Daarnaast hangt de effectiviteit van preventieprojecten af van de aanwezigheid van verschillende werkzame elementen, zoals onderbouwing en kwaliteit van uitvoering, relevantie voor betrokkenen en variatie in methoden, duurzaamheid en de relatie tussen de professional en cliënt. Voor zowel beschermende en risicofactoren als werkzame elementen van een interventie gelden dat gender een rol speelt. In de analyse van de preventiepraktijken kijken we daarom naar beschermende en risicofactoren, de werkzame factoren en genderverschillen. In het rapport worden per domein verschillende Nederlandse en buitenlandse projecten beschreven en geanalyseerd op effectiviteit.

Over 

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek ter ondersteuning en doorontwikkeling van beleid en uitvoering. Het is onafhankelijk en werkt in het publieke domein voor overheden en maatschappelijke fondsen. Wij zijn inzetbaar via bestaande expertise en nieuw onderzoek op sociaal maatschappelijke vraagstukken en zoeken op een betrokken manier naar oplossingsrichtingen en kansen voor de opdrachtgever en de samenleving. Het instituut maakt mogelijkheden zichtbaar. Voor maatschappelijke vraagstukken willen we actueel en richtinggevend zijn.

Tip

Dit materiaal is van:

Boeken
Er zijn grenzen! Seks als machtsmisbruik
Een serie psychologische momentopnamen uit ‘’Er zijn grenzen! – Seks als...
Meer informatie Download materiaal

Een serie psychologische momentopnamen uit ‘’Er zijn grenzen! – Seks als machtsmisbruik van hulpverleners met hun vrouwelijke cliënten’ geeft de typerende manieren weer waarop mannen zichzelf en hun protegees overhalen tot het deelnemen aan seksuele relaties die taboe zouden moeten zijn. 

Deze stappen onthullen de meest intieme gedachten, gevoelens en strategieën van mannen die over de taboegrens heengaan – eerst door haar op de proef te stellen, dan door te trachten haar opnieuw te definiëren en ten slotte, zo nodig, door de grens helemaal af te schaffen.

Over

De schrijver Peter Rutter is Amerikaans psychiater, die zowel mannelijke (potentiële) daders, als vrouwelijke slachtoffers in therapie heeft gehad. Het taalgebruik is helder en de materie wordt goed beschreven. De schrijver neemt duidelijk stelling, al is hij m.i. op sommige momenten wat te stellig in zijn beweringen, met name waar het gaat over mogelijke verklaringen van mannelijk gedrag. Het boek is geschikt voor een breed publiek, maar vooral interessant voor hulpverleners en hun (potentiële) cliëntes. 

Tip

Dit materiaal is van:

Boeken
Omslag van het boek: 'Tot ik weer vliegen kon...'
Lees hier de omslag van het boek ‘Tot ik weer vliegen kon…’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met...
Meer informatie Download materiaal

Lees hier de omslag van het boek ‘Tot ik weer vliegen kon…’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor.Sigrid Zomer beschrijft nauwkeurig, persoonlijk en eerlijk hoe het gebeurde. Hoe ze langzaam, stapje voor stapje werd meegevoerd in een intimiteit die ze hield voor een oprechte wederzijdse - onmogelijke - liefde, maar die ze later leerde zien als een geraffineerd spel door een pastor die zich liet leiden door egoïstische motieven. Voor wie zij niet de enige was, en zeker niet de eerste.

Ook beschrijft ze de ontreddering en persoonlijke schade waarin de periode van misbruik resulteerde, de ontwrichting van het eens zo kalme, gelukkige leven in haar gezin en in de parochie. En de moeizame weg terug 'tot ik weer vliegen kon op eigen kracht.' Het verhaal laat zien hoe bij seksueel misbruik door een pastor er meer kapotgaat dan de reputatie van de pleger: het vertrouwen, het plezier in de kerk verdwijnt. En niet alleen bij het slachtoffer, maar bij heel de gemeenschap die ervan weet.

Over

Sigrid is geen literair auteur, maar ze bouwt het verhaal in eenvoudige dagboekachtige zinnen zo op dat je met stijgende verbazing doorleest. Zó en niet anders, kan het beschreven worden: zonder kunstgrepen, intens, persoonlijk, de feiten en vragen ruminerend in een voortschrijdend inzicht naar het onontkoombare antwoord: ik ben door hem, mijn pastor en vriend liefdeloos misbruikt.

Tip

De boeken Tot ik weer vliegen kon’ en het vervolg ‘Duizend bloemen’ zijn gratis aan te vragen bij de schrijfster zelf, via e-mailadres sigridzomer@hotmail.com

Dit materiaal is van:

Boeken
Duizend Bloemen - hoofdstuk 1
Lees hier het eerste hoofdstuk uit het boek ‘Duizend bloemen’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met...
Meer informatie Download materiaal

Lees hier het eerste hoofdstuk uit het boek ‘Duizend bloemen’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met seksueel misbruik door een pastoor.Niet alleen je lichamelijke en psychische integriteit worden aangetast wanneer een pastor je misbruikt. Ook je geloof lijdt bijna altijd schade. Hoe zit het met al die mooie woorden die hij sprak? Zijn die net zo onbetrouwbaar als hijzelf is gebleken?

In 'Duizend bloemen' laat Sigrid Zomer ons er getuige van zijn hoe zij haar beschadigde geloof weer terugwint. Met grote vreugde en volharding volgt zij cursussen bibliodrama en exegese. Zij vindt persoonlijke antwoorden op haar vragen.

'Duizend bloemen' is een strikt persoonlijk verslag van de weg die Sigrid aflegt en de antwoorden die zij vindt. Voor anderen is het boeiend om haar op deze weg te volgen, om te zien hoe zij vrij wordt van haar dader en zich een verdiept geloof
terugvecht.

Over 

Sigrid Zomer - auteur van 'Tot ik weer vliegen kon ...,' verhaal van seksueel misbruik, van haar, door haar pastor, in de rooms-katholieke parochie waarin zij als vrijwilligster werkzaam was - schrijft nu hoe het haar verder ging en gaat in 'Duizend
bloemen'.

Aan de hand van haar ervaringen met bibliodrama, door de jaren heen, en aan de hand van de modulen exegese die zij volgde aan de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, beschrijft zij haar verdere verwerking van het seksueel misbruik en haar leren omgaan met kerk en God en geloven daarna.

Tip

De boeken ‘Duizend bloemen’ en ‘Tot ik weer vliegen kon’ zijn gratis aan te vragen bij de schrijfster zelf, via e-mailadres sigridzomer@hotmail.com

Dit materiaal is van:

Boeken
Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken
De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in...
Meer informatie Download materiaal

De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers. Leven en in het leven van de mensen om hen heen. Zij vertelden over hoe diep de grensoverschrijding hen heeft bezeerd en hoe ingrijpend, hoe veelomvattend en hoe langdurig de gevolgen ervan zijn. Tegelijkertijd is er veerkracht zichtbaar bij slachtoffers.

Het boek ‘Ik sta er buiten – maar ik sta wel te kijken’ beantwoord vragen als: Wat is er überhaupt gebeurd? Hoe kan zoiets gebeuren? Waarom doet een predikant of ouderling zoiets? Is zo’n predikant psychisch wel helemaal in orde? En hoe overkomt iemand zoiets? En wat is seksueel misbruik in een pastorale relatie überhaupt?

Over 

Een proefschrift door Christiane van den Berg-Seiffert

Tip

Dit materiaal is van:

Boeken
Pastorale gids: 'Geschonden lichaam'
Deze pastorale gids biedt inzicht en handvatten hoe om te gaan met seksueel geweld.
Meer informatie Download materiaal

Deze pastorale gids geeft antwoord op de vragen: Wat gebeurt er in en met een gemeente wanneer men wordt geconfronteerd met seksueel geweld? Hoe kan een kerkenraad daar zorgvuldig mee omgaan? Wat kunnen betrokken gemeenteleden doen? Hoe kan een gemeente door een zo pijnlijk proces heen begeleid en opnieuw opgebouwd worden?

Ruard Ganzevoort, Alexander Veerman en J.G.K. Littooy schreven eerder de nota ‘Schuilplaats in de wildernis’ over kerkelijk beleid rond seksueel misbruik in opdracht van de Samen-op-weg kerken. Geschonden lichaam is een toegankelijke vertaling van deze nota. Het doel is om inzicht te geven op het brede en complexe veld van seksueel geweld en om handvatten aan te reiken om in het kerkelijk beleid koers te bepalen. 

Tip

Geschonden lichaam (2000) is een uitgave van Boekencentrum Zoetermeer. Het is via de pdf gratis te downloaden.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Profieltekst interne vertrouwenspersoon
Een profielschets van een vertrouwenspersoon en instructies van wat een vertrouwenspersoon...
Meer informatie Download materiaal

Een profielschets van een vertrouwenspersoon en instructies (formulier) van wat een vertrouwenspersoon doet binnen de gemeente

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Het is een aan te raden zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenspersoon aan te stellen.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Training interne vertrouwenspersoon
Speciaal voor interne vertrouwenspersonen een handige training en handreiking.
Meer informatie Download materiaal

Speciaal voor interne vertrouwenspersonen een handige training en handreiking.

Over

Tip

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Workshops voor kerken over geweld en misbruik
Informatie over workshops voor kerken over het thema geweld. Keuze uit thema's als signalering...
Meer informatie Download materiaal

Informatie over workshops voor kerken over het thema geweld. Keuze uit thema's als signalering en aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Geschikt voor kinder- en jeugdleiders, ouders en voor op een zondag tijdens vrouwen- en mannen meetings.

Over 

Bureau Speelberg wil verlangens en ambities van individuen, teams en organisaties helpen waar te maken, zodat ze kunnen excelleren en hun doelen kunnen bereiken.


Tip

De workshop kan ook in het engels worden verzorgd.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Training interne vertrouwenspersoon
Heeft jouw kerk al een vertrouwenspersoon naar wie je kunt gaan als je te maken krijgt...
Meer informatie Download materiaal

Heeft jouw kerk al een vertrouwenspersoon naar wie je kunt gaan als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag? De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Het is
helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt seksueel misbruik voor. Een interne vertrouwenspersoon
kan een belangrijke rol innemen in de kerk, naast het pastoraat.

In de vierdaagse training Interne VertrouwensPersoon (IVP) van het komen o.a. de volgende onderwerpen
aan bod: Wat heb je nodig om als vertrouwenspersoon te kunnen werken (vaardigheden, faciliteiten)? Over
welke problematiek hebben we het? Wat kun je doen wanneer je seksueel misbruik signaleert? Welke
communicatievaardigheden zijn belangrijk om veiligheid en vertrouwen te creeren? Hoe kun je in je rol als
vertrouwenspersoon bijdragen aan het voorkomen van misbruik?

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden
van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

De training bestaat uit vier dagdelen van ongeveer twee uur. Kosten van de training zijn 300 euro per
persoon. Je kunt je aanmelden via: info@meldpuntmisbruik.nl of telefonisch via 06 20 05 44 52.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Download: 'Toilet posters Resister'
Download hier de posters om op te hangen op de toiletten in de kerk. De posters zijn er om de...
Meer informatie Download materiaal

Download hier de posters om op te hangen op de toiletten in de kerk. De posters zijn er om de toiletbezoeker tot nadenken aan te zetten. 

Over 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tip

In het Lincolnshire in Engeland bedachten ze een poster waar een codewoord op stond. Wanneer vrouwen werden lastiggevallen door mannen konden ze aan de bar vragen naar ‘Angela’. Zo wist de barman dat er hulp nodig was in de desbetreffende situatie. Lees het artikel.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Informatie Workshop Krav Maga
Hier vind je meer informatie over de workshop Krav Maga die door Tear wordt gegeven. Ook krijg je...
Meer informatie Download materiaal

Hier vind je meer informatie over de workshop Krav Maga die door Tear wordt gegeven. Ook krijg je informatie over hoe je deze workshop kunt aanvragen.

Tijdens de workshop voor tieners of dames wordt er door middel van Krav Maga (een zelfverdedigingsmethode ontwikkeld in Israël) en diverse speltechnieken gewerkt aan het stellen van grenzen, wederzijds begrip, een respectvolle houding en goede communicatie naar elkaar. Tieners en tienerleiders van kerken leren daarnaast wat gendergerelateerd geweld is (denk aan gevallen van seksueel overschrijdend gedrag, intimidatie, pesten, sexting etc.) en wat je kan doen om slachtoffers te helpen en geweld te voorkomen. 

Deze workshop wordt gegeven door een gespreksleider en 2 Krav Maga instructeurs.
Kosten: nader te bepalen.

Over 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.
Styl is een team jonge docenten met hart voor jongeren. Onder het motto “Jongeren sterker en bewuster maken” biedt Styl interactieve lessen aan waarin jongeren worden bekrachtigt in wie zij zijn en waarin ze bewust worden gemaakt van de keuzes die zij maken en de gevolgen daarvan.
De International Krav Maga Federation (IKMF) is in 1995 door vooraanstaande Krav Maga-experts opgericht om het zelfverdedigingssysteem Krav Maga wereldwijd bekend te maken. Het is de grootste Krav Maga-organisatie ter wereld en is gevestigd in Israël. De voorzitter is Avi Moyal (Master level 2). Bo van Velzen (Expert level 2) is aangesteld als Country Director van IKMF Nederland.

Tip

Organiseer de Krav Maga workshop samen met de tienerleiders van gemeentes bij jou uit de buurt.
 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek naar aanleiding van het boek Ruth
Gedachten over misbruik en mensenhandel naar aanleiding van het boek Ruth.
Meer informatie Download materiaal

‘Eén familie uit Betlehem vertrekt naar Moab, waar vrouwen slecht werden behandeld. Veel vrouwen uit de lagere klassen werden verkocht aan prostitutiecentra, die verbonden waren met de afgodendienst aan vruchtbaarheidsgoden en -godinnen. De geschiedenis van Ruth vertelt ons dat op die plaats de zonen van Elimelech worden meegetrokken in de culturele visie op vrouwen van de Moabieten en ze ‘vrouwen uit Moab namen’....’

Bovenstaande gedachte is één van de inzichten die geboden worden over misbruik en mensenhandel naar aanleiding van het bijbelboek Ruth. Download het materiaal om de volledige blog te kunnen lezen.

Over 

Deze blog verscheen eerder op patheos.com en is vertaald door Martina Fraanje.

Tip

Het centrale Nederlandse informatie- en meldpunt over mensenhandel is Comensha. Meer informatie over het onderwerp mensenhandel treft u op de website www.comensha.nl.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
'Grensoverschrijdend gedrag'
Een preek over grensoverschrijdend gedrag en hoe de kerk een veilige plaats hoort...
Meer informatie Download materiaal

Preek over grensoverschrijdend gedrag en hoe de kerk een veilige plaats hoort te bieden.

Indrukwekkende preek op basis van Matteüs 24 over hoe de kerk bestaat uit mensen en het dak niet moet instorten.  

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Zorg dat in het beleid van de gemeente is opgenomen hoe er wordt gehandeld op het moment dat grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt.
 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek: 'Overweging, vermoeden'
Een overweging op basis van Hooglied 5: 2 – 7 en Hooglied 8: 3 – en wat deze Bijbelse teksten over...
Meer informatie Download materiaal

Een overweging op basis van Hooglied 5: 2 – 7 en Hooglied 8: 3 – en wat deze Bijbelse teksten over de liefde kunnen betekenen als je misbruikt bent. Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder en over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.

Over

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ook voor de kinderdienst kan het thema ‘Goede Herder’ besproken worden in het kader van bescherming en veiligheid. Zie ‘kids en jongeren’ voor meer kindermaterialen.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek over: 'De Goede Herder'
Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder. En over hoe wij de rollen van...
Meer informatie Download materiaal

Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder en over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.

Over

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ook voor de kinderdienst kan het thema ‘Goede Herder’ besproken worden in het kader van bescherming en veiligheid. Zie ‘kids en jongeren’ voor meer kindermaterialen.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Vergeven, een cadeau van God
Wat kan vergeven lastig zijn als er onrecht is gedaan. In dit document wordt verteld hoe vergeven...
Meer informatie Download materiaal

Wat kan vergeven lastig zijn als er onrecht is gedaan. In dit document wordt verteld hoe vergeven een cadeau van God is en hoe je ermee om kunt gaan. 

Over

Psychopastorale zorg van Henk en Maria Minnen. Vanuit hun christelijke identiteit bieden zij als echtpaar begeleiding voor (jong) volwassenen met problemen in de relatie met jezelf, met God of met de mensen om je heen (partner, familie, werk). Het doel hierbij is herstel van identiteit om van daaruit weer zinvol en met vreugde, vertrouwen en respect te kunnen leven. Deze persoonlijke zorg is gebaseerd op het Zegenend Helpen principe.

Tip

In het materiaal worden begrippen gegeven over vergeven waar je met elkaar als kring over door kunt praten.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Voorwoord boek: 'Kiezen voor overwinning'
Dit is het voorwoord van het boek ‘Kies voor overwinning’ van J. Bezemer. Hij schrijft over...
Meer informatie Download materiaal

Dit is het voorwoord van het boek ‘Kies voor overwinning’ van J. Bezemer. Hij schrijft over hoe u de wapenrusting uit Efeze 6 effectief in uw leven kunt toepassen.

Over

Tip

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Lezing Godsbeelden en incest
Dit is de uitgeschreven versie van de lezing van dr. Adriana Balk-van Rossum over de rol van...
Meer informatie Download materiaal

Dit is de uitgeschreven versie van de lezing van dr. Adriana Balk-van Rossum over de rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.

Over 

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ruim 48% van de Nederlandse vrouwen krijgen te maken met fysiek of seksueel geweld. Deze ervaringen hebben invloed op de persoonlijke identiteit, emotie en perspectief van het slachtoffer. De kerk kan bijdragen aan het herstellen van de waarde van vrouwen die geweld hebben meegemaakt. Eén van de stappen hier een bijdragen te leveren is om als kerk een plek te zijn waar het thema besproken kan worden. Maak het thema ‘geweld tegen vrouwen’ bespreekbaar door middel van een themadienst, thema-avond of kringgesprek.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek over Tamar en Ammon: 'Zwijg erover?!'
Een preek over seksueel geweld op basis van het verhaal van Tamar en Amnon.
Meer informatie Download materiaal

De #MeToo discussie heeft veel losgemaakt. In deze preek wordt het thema seksueel geweld besproken aan de hand van het verhaal van Tamar en Amnon. Krijg inzicht in hoe seksueel geweld ontstaat en wat het allemaal teweeg brengt in de levens van mensen.

Over

Stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Naar aanleiding van het bespreekbaar maken van dit onderwerp kunnen ervaringen bij kerkleden naar boven komen waar zij graag over zouden willen praten.
Daarvoor is een vertrouwenspersoon in uw gemeente belangrijk of het geven. Ook kunt u doorverwijzen naar VPSG indien het (seksueel) geweldtrauma’s betreft.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Handreiking huiskring: 'gesprek Bergrede'
Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in...
Meer informatie Download materiaal

Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen. Op het hoogtepunt van de #MeToo discussie, riep Premier Mark Rutte slachtoffers van seksuele intimidatie of soortgelijk wangedrag op, daarvan aangifte te doen. Hij hoopt dat het maatschappelijke debat dat over #MeToo is ontstaan, nog eens verduidelijkt wat in de haak is en wat niet.

Dan is de vraag: Wat is wel in de haak en wat niet? Jezus is in Matteüs 5: 27-30 heel duidelijk over hoe Hij aankijkt tegen overspel. Ontdek wat de woorden van Jezus in Mattheüs 5: 27-30 betekenen in deze tijd. Denk na over je eigen doen en laten en vorm met elkaar als kerk een veilige plaats. Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen.

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Organiseer eens een thema-avond in jouw gemeente om het thema ‘veilige gemeente’ of ‘geweld tegen vrouwen’ bespreekbaar te maken.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Huiskringtool veilige gemeente
Een handige huiskringtool om met elkaar te praten over hoe je een veilige gemeente kunt zijn.
Meer informatie Download materiaal

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Dit is een complete huiskringtool waarin je handvatten krijgt om met elkaar te bespreken hoe je met elkaar een veilige gemeente kunt zijn.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Effectief communiceren
https://www.youtube.com/watch?v=xhxuxYZKhqA

NIVEA:                             niet invullen voor de ander
OEN:                                 open- eerlijk- nieuwsgierig
laat OMA thuis:          oordeel- mening- advies
LSD:                                   luisteren- samenvatten- doorgeven
Neem ANNA mee:    altijd navragen- nooit aannemen
 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Gebed Internationale Vrouwendag
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Bid en deel dit gebed en sta stil bij geweld tegen...
Meer informatie Download materiaal

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Bid en deel dit gebed en sta stil bij geweld tegen vrouwen. Met dit gebed sta je stil bij de vrouwen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld. Door het samen te bidden, in de kerk, in je Bijbelkring of thuis, word je je bewust van de situatie waar vele vrouwen zich wereldwijd in bevinden.

Over

Het gebed is opgesteld door de internationale christelijke alliantie Restored die zich inzet om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Tip

Grijp de periode rondom 8 maart aan (of kies een ander moment in het jaar) om in je kerk of Bijbelkring aandacht te geven aan geweld tegen vrouwen en gebruik dit gebed hierbij.


 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Het verhaal van Tamar en seksueel geweld
Wat zegt de Bijbel over seksueel geweld en misbruik? Ontdek het in deze Bijbelstudie over Tamar.
Meer informatie Download materiaal

Seksueel misbruik in de Bijbel?! Ja, ook daar vind je het. Deze Bijbelstudie neemt je mee in het  oudtestamentische verhaal van Tamar en geeft je handvatten om te bespreken in grote en kleinere gesprekskringen.

Over

Deze Bijbelserie is ontwikkeld door Tearfund UK om seksueel geweld en ongelijkheid bespreekbaar te maken in de kerk. Deze Bijbelstudie is voor Tear vertaald door Martina Fraanje.

Tip

Deze studie is bedoeld voor kerkbezoekers en te gebruiken in bijbelkringen of gesprekskringen.


 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
For men only: 'Seksueel misbruik en geweld'
For men only – een Bijbelstudie over geweld tegen vrouwen en wat je er als man tegen kunt doen.
Meer informatie Download materiaal

Vind je geweld tegen vrouwen vooral een vrouwenkwestie of een ver-van-je-bed-show? Dan is  deze Bijbelstudie juist voor jou! Ontdek wat je als man hierin kunt betekenen.

Dit is de vijfde Bijbelstudie uit de serie First Man Standing Bible studies. Deze serie verkent thema’s als mannelijkheid, relaties (inclusief die met vrienden, partner en kinderen) en hoe we de maatschappij zo kunnen veranderen dat aan geweld tegen vrouwen een einde komt. Deze Bijbelstudie daagt je uit om vanuit de Bijbel na te denken over geweld tegen vrouwen.

Over

Deze Bijbelstudie is ontwikkeld door Restored, een christelijke internationale alliantie die zich inzet om het geweld tegen vrouwen te stoppen.

Tip

Het is een uitgebreide Bijbelstudie die je gerust over meerdere avonden kunt spreiden.


 

Dit materiaal is van: